• آزمون اتحادیه الکترونیک,  آموزش

    نحوه آزمون کمیسیون فنی اتحادیه الکترونیک

       آزمون فنی مربوط به کمیسیون اتحادیه الکترونیک جهت معرفی شدگان از طرف اتحادیه الکترونیک بوده و بصورت شفاهی و کتبی با حضور متقاضیان برگزار می شود.     این آزمون در دو رسته شغلی شامل: سیستم حفاظتی اتومبیل و سیستم های حفاظتی ساختمان انجام می شود. .  1-سیستم حفاظتی اتومبیل (دزدگیر اتومبیل): آزمون مربوط به این رسته فقط بصورت شفاهی و با حضور متقاضی صورت می گیرد. .  2-سیستم های حفاظتی ساختمان: آزمون مربوط به این رسته بصورت شفاهی و کتبی و با حضور متقاضی انجام می گیرد. سوالات آزمون کتبی بصورت تستی بوده و شامل مباحث دوربین های مداربسته آنالوگ و تحت شبکه٬ سیستمهای حفاظتی اماکن٬ سیستم برق اضطراری…