• ارزشها و فرهنگ سازمانی,  درباره ما

    ارزش ها و فرهنگ سازماني

       خدمات مهندسي پارسا سيستم مدعي است شركتي است اخلاقي و مبنتي بر ارزش هايي كه تصميم گيري و رهبري در شركت را هدايت مي كند. كسب و كار شركت بر پايه صداقت، احترام، انصاف و خدمت عالي به مشتريان بنيان نهاده شده است. زيرا درستي و صداقت ضرورت زندگي روزمره است.    انجام كارهاي درست در كار روزانه شهرت و موفقيت شركت را تضمين مي كند و درستي به معناي صداقت داشتن و ارائه دقيق گزارش هاي عملكرد است. يعني به مسئوليت خود خوب عمل كردن است. قواعد و قوانين را رعايت كردن و عمل كردن مطابق حرف هايي كه زده مي شود.    لذا همين ارزش ها است…