• فروش,  نمايشگاه ها

    نمايشگاه هاي داخلي

    نمايشگاه هاي داخلي شركت پارسا سيستم اين افتخار را دارد كه در نمايشگاه هاي داخلي كه با عناوين سيستم هاي حفاظتي و امنيتي تشكيل شده است، حضور نموده و اين حضور را دربرنامه هاي آتي خود نيز قرار داده است.  از جمله اين نمايشگاه ها مي توان به نمايشگاه ايپاس (IPAS) اشاره نمود كه شركت پارسا سيستم چند سال متوالي در اين نمايشگاه حضور فعال داشته و به ارائه محصولات و خدمات خود پرداخته است.  از ديگر نمايشگاه ها مي توان به نمايشگاه استاني قم نيز اشاره نمود كه شركت پارسا سيستم طي دو سال متوالي در آن حضور فعال داشته است.